la tabie 'aw tusharik maelumati alshakhsia

kama hu muadih fi siasat alkhususiat alkhasat bina, naqum bijame almaelumat alshakhsiat min tafaeulatik maeana wamae mawqieina al'iiliktruni, bima fi dhalik min khilal milafaat taerif alairtibat waltaqniaat almushabihati. yajuz lana aydan musharakat hadhih almaelumat alshakhsiat mae 'atraf thalithatin, bima fi dhalik shuraka' al'iielani. naqum bidhalik min 'ajl eard al'iielanat lak ealaa mawaqie alwib al'ukhraa al'akthar silat biaihtimamatik wali'asbab 'ukhraa muadihatan fi siasat alkhususiat alkhasat bina.
qad yatimu aietibar musharakat almaelumat alshakhsiat lil'iielanat almustahdafat bna'an ealaa tafaeulik ealaa mawaqie alwib almukhtalifa "mabieat" 'aw "musharakatin" 'aw "'iielanat mustahdafatin" bimujib qawanin khususiat mueayanat fi alwilayat almutahidati. aetmadan ealaa almakan aladhi taeish fihi, qad yakun ladayk alhaqu fi 'iilgha' alaishtirak fi hadhih al'anshitati. 'iidha kunt targhab fi mumarasat haqi 'iilgha' alaishtirak hadha, fayurjaa aitibae altaelimat 'adnahi.
'iidha qumt biziarat mawqieina ealaa alwib mae tamkin 'iisharat tafdil 'iilgha' alaishtirak fi altahakum fi alkhususiat alealamiati, aetmadan ealaa makan wujudika, fasanataeamal mae hadha katalab li'iilgha' alaishtirak fi alnashat aladhi qad yuetabar "byean" 'aw "musharakatan" lil'ashya' alshakhsiati. almaelumat 'aw alaistikhdamat al'ukhraa alati yumkin aietibaruha 'iielanat mustahdafatan liljihaz walmutasafih aladhi aistakhdamath liziarat mawqaena.